Opleiding Havenbeveiliger / ISPS

Een havenbeveiliger is een beveiligingsmedewerker die gespecialiseerd is in het werken in de haven.

In het recente verleden is gebleken dat geen land ter wereld veilig is voor terroristen. Terroristische aanvallen kunnen altijd en overal gebeuren. Ook de scheepvaartwereld ontkomt hier niet aan. Omdat er in de Europese Unie nogal wat havens zijn hebben tal van lidstaten reeds de nodige maatregelen getroffen ter bescherming van deze havens en van middelen, burgers en vervoer werkzaam in deze havens. Het besef dat de beveiliging van zeevervoer dringend moest worden verbeterd was al enige tijd aanwezig, hierbij verwijzend naar piraterij en Z.O. Azië en de kaping van de Achille Lauro in Italië. Dit heeft er toe geleid dat er inmiddels uiting is gegeven aan een veelvoud van maatregelen, verordeningen en wetgeving zowel binnen de internationale overlegstructuren en organisaties als binnen regionale.

De Internationale Maritieme Organisatie. (IMO)

De Internationale Maritieme Organisatie belast met veiligheid van scheepvaart, heeft een aantal dwingende bepalingen en aanbevelingen uitgevaardigd, die het kader vormen waarbinnen de verbetering van de maritieme beveiliging moet passen.
Deze bepaling en aanbevelingen zijn verwoord in het Solas verdrag en daaruit voortvloeiende ISPS code, de International Ship and Port Facility Security code. Hierin staan de eisen en aanbevelingen waaraan zowel internationaal varende schepen als de ontvangers aan landzijde (havens of terminals) moeten voldoen. Deze (nieuwe) regelgeving is door het Europese Parlement overgenomen en heeft met ingang van 1 juli 2004 door middel van wetgeving verplichtingen opgelegd aan de lidstaten van de Europese Unie. In Nederland heeft dit geleid tot de Havenbeveiligingswet.
In dit kader is de cursus Havenbeveiliger ontwikkeld en voor iedere beveiliger die in een havenfaciliteit vallende onder de ISPS code, zijn werkzaamheden verricht of gaat verrichtten een verplichtte aanvulling op zijn reeds behaalde beveiligingsdiploma’s.
De onderdelen welke vallen binnen de eindtermen van de opleiding Havenbeveiliger worden in deze cursus per onderwerp behandeld en met een examen afgesloten. Na slagen wordt het certificaat havenbeveiliger verstrekt.

Hierbij moet u denken aan o.a.:

  • Echtheidskenmerken reisdocumenten
  • Geschiedenis maritieme beveiliging
  • Wetgeving ISPS code
  • Terrorisme
  • Wapens en munitie
  • Omgang met agressie
  • Diverse beveiligingsmaatregelen
  • Drones
De opleiding Havenbeveiliger van Motivation is erkend door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bij groepsaanmelding (minimaal 8 personen) wordt een offerte op maat gemaakt

Er komt een wetswijziging. Dit betekent dat van de datum dat deze wijziging ingaat het examen voor ISPS / havenbeveiliger wordt afgenomen door de SVPB. Tevens blijven de certificaten dan nog 5 jaar geldig. 

Vanaf de datum dat de wetswijziging in werking treedt blijven alle behaalde certificaten nog 5 jaar geldig. Daarna moet opnieuw examen worden gedaan voor een geldig certificaat., zoals vermeld, bij de SVPB.

Naar het aanmeldformulier